Thông tin nổi bật

Sản phẩm

CR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 7.49(G) - 7.3(L) - 7.8(L AWD) - 5.2(e:HEV RS) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km): 9.57(G) - 9.3(L) - 9.8(L AWD) - 3.4(e:HEV RS) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km): 6.34(G) - 6.2(L) - 6.7(L AWD) - 6.3(e:HEV RS)
Giá từ:
1 tỷ 109 triệu
Tìm hiểu thêm

BR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km) 6,4 (G/L) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 7,6 (G/L); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,6 (G/L)
Giá từ:
661 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic Type R

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp 8,6 (lít/100km) ;Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản 11,6 (lít/100km) ;Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ 6,8 (lít/100km)
Giá từ:
2 tỷ 399 triệu
Tìm hiểu thêm

HR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,67 (L), 7,28 (RS), 6,74 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,7 (L), 9,77 (RS), 8,82 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,49 (L), 5,84 (RS), 8,52 (G)
Giá từ:
699 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,35 (E), 6,59 (G) , 6,94 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,83 (E), 9,09(G) , 9,66 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,9 (E), 5,09 (G) , 5,35 (RS)
Giá từ:
730 triệu
Tìm hiểu thêm

CITY

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 5.6; (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km): 7.3 (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km): 4.7 (G, L, RS)
Giá từ:
559 triệu
Tìm hiểu thêm

Accord

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm